Główny Urząd Statystyczny/TransGUS

Ozdobna grafika na pasku tytułowym po prawej (wykresy)

Dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych

STYCZEŃ - LUTY 2021

Cel pozyskiwania przez GUS danych od dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych

Dane przekazywane przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych będą służyły do realizacji narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. Pozyskanie danych o abonentach jest niezmiernie ważne z uwagi na możliwość zebrania danych metodą wywiadu telefonicznego przez rachmistrza spisowego wśród tych osób, które nie dokonają samospisu internetowego. Korzystanie z wywiadu telefonicznego jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji pandemii COVID-19, eliminując konieczność nawiązywania bezpośrednich kontaktów między rachmistrzem a respondentem.

Podstawa prawna pozyskiwania danych od dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych

Obowiązek przekazywania danych o abonentach publicznie dostępnych usług telefonicznych, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub nieprowadzącymi takiej działalności wynika z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm. - dalej jako „ustawa o NSP 2021”) - załącznik 2 do ustawy, ust. 22. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. są w pierwszej kolejności przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm. - dalej jako „ustawa o statystyce publicznej”). Zgodnie z art. 35a ust 1 pkt 1 ustawy o statystyce publicznej służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe w celu statystycznym, obejmującym m.in organizację i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych. Powyższy przepis art. 35a został wprowadzony do ustawy o statystyce publicznej ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej jako RODO). Przetwarzanie danych dla celów statystycznych na gruncie RODO obejmuje każdą operację przetwarzania danych osobowych, legalizując tym samym operacje przetwarzania danych osobowych dokonywane właśnie w ww. celu. Przepisy ustawy o statystyce publicznej zostały już dostosowane do wymagań RODO. Zgodnie z art. 9 ustawy o NSP 2021 w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy o statystyce. Odnosząc się do kwestii ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej należy wskazać, iż przepisy o tajemnicy telekomunikacyjnej nie stanowią przeszkody do udostępnienia danych przez gestorów. Zgodnie z art. 159 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) dopuszcza przekazywanie danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, gdy jest to konieczne z powodów określonych odrębnymi przepisami. Ochrona tajemnicy komunikowania się nie ma charakteru bezwzględnego, ograniczenie tego dobra osobistego wymaga uregulowania w przepisie o randze ustawy. W przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. ustawodawca wprost wyłączył stosowanie przepisów o tajemnicy telekomunikacyjnej. Zgodnie z art. 12 ust 3 ustawy o NSP 2021 „Przekazanie danych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych nie stanowi naruszenia tajemnicy komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, o której mowa w art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne”.

Zakres danych przekazywanych do GUS przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych

Zobowiązanie obejmuje przekazanie następujących danych o abonentach publicznie dostępnych usług telefonicznych, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub nieprowadzącymi takiej działalności:

 1. imię lub imiona i nazwisko;
 2. numer PESEL – w przypadku obywatela polskiego;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) – w przypadku obywatela polskiego prowadzącego działalność gospodarczą, jeżeli jest dostępny
 4. przydzielony numer abonenta z planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych związany ze świadczoną usługą połączeń głosowych (numer abonencki);
 5. numer telefonu kontaktowego, jeżeli jest dostępny
 6. w przypadku abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – adres miejsca, w którym znajduje się zakończenie sieci udostępnione temu abonentowi:
  • kod TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa województwa,
  • kod TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa powiatu,
  • kod TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa gminy,
  • kod pocztowy, jeżeli jest dostępny,
  • identyfikator TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa miejscowości,
  • identyfikator TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa ulicy,
  • numer budynku,
  • numer lokalu.
 7. w przypadku abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej – adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania:
  • kod TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa województwa,
  • kod TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa powiatu,
  • kod TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa gminy,
  • kod pocztowy, jeżeli jest dostępny,
  • identyfikator TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa miejscowości,
  • identyfikator TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa ulicy,
  • numer budynku,
  • numer lokalu.

Ponadto istnieje możliwość korzystania z udostępnionych bezpłatnie dla wszystkich odbiorców katalogów identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego, miejscowości i ulic na witrynie http://eteryt.stat.gov.pl/ Identyfikatory w przekrojach terytorialnych o różnym stopniu szczegółowości od województwa, powiatu, gminy i miejscowości do ulicy, umożliwią jednoznaczną identyfikację terytorialną obiektów adresowych. Przekazywanie przez Państwa zbiorów wraz z kodami TERYT jest niezbędne do połączenia ich z innymi zbiorami danych gromadzonymi przez statystykę publiczną.

Instrukcja postępowania: plik PDF Termin przekazania danych: do 26.02.2021 r. Dane według stanu w dniu: 31.12.2020 r. Wyślij dane
Instrukcja instalacji certyfikatu dla przeglądarek internetowych
znajduje się tutaj

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: operatorzy@stat.gov.pl lub telefoniczny: 503 382 967, 503 382 671, 503 383 487, 503 382 621 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18

Formaty przekazywania danych: xml (w załączeniu schemat XSD), csv, txt, xlsx

Przykładowy plik

Przykłady uzupełnienia rekordów

Przeglądarka TERYT